Betaling & Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van:

W.H. Zwiep h.o.d.n. Handelsonderneming  Zwiep
De Charmotte  6
4191 GT Geldermalsen

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 11013722
(AS 153-13)

Artikel 1:     Toepasselijkheid, definities

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden in combinatie met overeenkomsten van koop en verkoop van de daarbij benodigde zaken van W.H. Zwiep h.o.d.n. Handelsonderneming  Zwiep, gevestigd te Geldermalsen, hierna te noemen “de gebruiker”.
2.    De opdrachtgever respectievelijk de koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”. 
3.    Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4.    Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5.    Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de bij de uitvoering van de werkzaamheden benodigde en in dat kader door de gebruiker te leveren materialen, onderdelen etc.
6.    Onder “object” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het apparaat, de machine, de constructie, de installatie e.d. waarin of waaraan de werkzaamheden worden verricht.
7.    Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door de gebruiker te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
8.    Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door de gebruiker en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt. 
9.    Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
10.    Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
11.    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.
12.    Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn. 

Artikel 2:     Aanbod, offerte 

1.    Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de gebruiker het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.    Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
3.    Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
4.    Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5.    Getoonde zaken evenals omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 3:     Totstandkoming overeenkomsten

1.    De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 
2.    De gebruiker is pas gebonden aan:
a.    een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b.    mondelinge afspraken;
c.    aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen. 

Artikel 4:     Vergoeding, prijzen, tarieven

1.    De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzend- of transportkosten, voorrijkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
2.    Tenzij partijen voor de te verrichten werkzaamheden een vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal de gebruiker zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van de gebruiker.
3.    De gebruiker heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan de gebruiker, en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
4.    De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
5.    Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij moeten plaats vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft de gebruiker het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
6.    Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
7.    a.    Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de zaken, heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b.    Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 5:     Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de gebruiker vereist, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten. 

Artikel 6:     Verplichtingen van de wederpartij

1.    De wederpartij moet ervoor zorgen dat: 
a.    hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
b.    eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
c.    de gebruiker tijdig kan beschikken over danwel tijdig toegang heeft tot de objecten;
d.    indien de werkzaamheden op een door de wederpartij aangewezen locatie moeten worden verricht, de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot deze locatie. De locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
e.    de werklocatie moet in een zodanige staat is dat de gebruiker ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
f.    de gebruiker op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door de gebruiker gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
g.    op de werklocatie kosteloos de door de gebruiker en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn;
h.    de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
i.    de gebruiker tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken, gereedschappen, machines en hulpmiddelen;
j.    op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden.
2.    De wederpartij zorgt ervoor dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3.    De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4.    De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de zaken, gereedschappen, machines, hulpmiddelen e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
5.    Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
6.    Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7:     Levering, (op)leveringstermijnen

1.    Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.
2.    De gebruiker is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3.    Het risico voor de door de gebruiker bewerkte en aan de wederpartij te retourneren objecten gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze objecten het pand, het terrein of de werkplaats van de gebruiker verlaten of op het moment waarop de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze objecten door hem kunnen worden afgehaald.
4.    In afwijking van het vorige lid gaat bij consumenten het risico van deze objecten over op het moment dat de objecten feitelijk aan hen ter beschikking staan.
5.    Het risico voor de bij de uitvoering benodigde zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop deze zaken het pand, het terrein of de werkplaats van de gebruiker verlaten.
6.    In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop deze zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
7.    Indien de gebruiker de werkzaamheden moet verrichten op locatie, gaat het risico van de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken over op de wederpartij op het moment waarop deze zaken op de locatie van de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen locatie aankomen.
8.    Tenzij de gebruiker de te retourneren objecten en/of de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, vindt verzending of transport van de objecten en/of zaken plaats voor risico van de wederpartij en op een door de gebruiker te bepalen wijze. In dit laatste geval is de gebruiker niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de objecten en/of zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport. De kosten van verzending of transport zijn altijd voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen anders overeenkomen.
9.    Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten, heeft de gebruiker het recht de objecten en/of de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten.
10.    Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 8:     Voortgang, uitvoering overeenkomst

1.    Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden en/of de bijbehorende levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a.    de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b.    de gebruiker niet tijdig toegang heeft tot of kan beschikken over het object waarin of waaraan de werkzaamheden moeten plaatsvinden;
c.    de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
d.    er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft de gebruiker recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen. 
2.    De gebruiker spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft de gebruiker het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
3.    De gebruiker is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken (van derden) of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.
4.    De gebruiker moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij: 
a.    verstrekte documenten;
b.    voorgeschreven werkwijzen e.d.;
c.    gegeven aanwijzingen;
d.    ter beschikking gestelde of voorgeschreven zaken;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van de gebruiker en hij hiermee bekend is of kan zijn.
5.    De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
6.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 9:     Meer- en minderwerk

1.    Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht. 
2.    Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen worden. De gebruiker is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3.    Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a.    bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b.    bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
4.    Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10:     Onderhoud en storingen

1.    Partijen kunnen een afzonderlijke overeenkomst sluiten met betrekking tot het verrichten van periodiek onderhoud of het verhelpen van storingen, gebreken, defecten e.d.
2.    De wederpartij zal geconstateerde storingen e.d. - volgens de gebruikelijke procedures van de gebruiker - aan de gebruiker melden. Na ontvangst van de melding zal de gebruiker naar beste vermogen de storingen e.d. herstellen. 
3.    Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden gebruikte en/of vervangen zaken niet in de periodieke onderhoudsbijdrage inbegrepen. Deze zaken zullen door de gebruiker op basis van de ten tijde van de werkzaamheden hiervoor geldende prijzen bij de wederpartij in rekening worden gebracht.
4.    In de tussen partijen gesloten overeenkomst zal in ieder geval worden opgenomen:
a.    de periodieke onderhoudsbijdrage en de betalingstermijn;
b.    een regeling met betrekking tot eventuele voorrijkosten;
c.    de toepasselijke tarieven en prijzen;
d.    de looptijd en de regels omtrent het opzeggen van de overeenkomst;
e.    indien van toepassing, een specificatie van de onderhoudswerkzaamheden;
f.    indien van toepassing, de frequentie van het onderhoud eventueel voorzien van een planning van de onderhoudswerkzaamheden.
5.    De gebruiker heeft het recht om jaarlijks een reguliere verhoging door te voeren ten aanzien van de periodieke onderhoudsbijdrage en deze verhoging door te berekenen aan de wederpartij. De gebruiker zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de voorgenomen verhoging informeren.

Artikel 11:     Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn 

1.    De gebruiker moet de wederpartij meedelen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en het object waarin of waaraan de werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar is. 
2.    Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat respectievelijk de werking van het object heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
3.    Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd bij de gebruiker of zoveel eerder als de wederpartij dit resultaat/het object vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
4.    Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de werkzaamheden/van het object, hebben geen invloed op de oplevering.
5.    Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. De gebruiker moet gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen zo spoedig mogelijk (laten) herstellen.
6.    Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing. 

Artikel 12:     Klachten

1.    De wederpartij moet de voor de werkzaamheden te gebruiken zaken direct na levering controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten, beschadigingen e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2.    Overige klachten over de geleverde zakenten aanzien van de voor de werkzaamheden gebruikte zaken moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan de gebruiker worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3.    Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door de gebruiker gestelde (garantie)termijn na oplevering - aan de gebruiker worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
4.    Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
5.    Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6.    Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7.    De wederpartij moet de gebruiker in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de gebruiker verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken/het object noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat de gebruiker ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij. 
8.    In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze.
9.    Geen klachten zijn mogelijk over het resultaat van werkzaamheden aan objecten die geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien dit resultaat inherent is aan de aard en/of eigenschappen van deze materialen.
10.    Geen klachten zijn mogelijk over kleurverschillen tussen originele onderdelen, materialen e.d. van het object en de bij de werkzaamheden geleverde zaken.
11.    Geen klachten zijn mogelijk over objecten of zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 13:     Garanties

1.    De gebruiker zorgt er voor dat de overeengekomen werkzaamheden en de bijbehorende leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden en leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. 
2.    De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde. 
3.    Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert de gebruiker zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren. 
4.    Op door de wederpartij voorgeschreven of verstrekte zaken en/of op eerder gebruikte (tweedehands) zaken, die voor de werkzaamheden zijn aangewend, wordt door de gebruiker geen garantie verleend.
5.    Geen beroep op de garantie is mogelijk bij spoed- en/of noodreparaties. 
6.    Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding en/of de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
7.    Het vorige lid geldt niet voor de consument. 
8.    Bij een terecht beroep op de garantie zal de gebruiker - naar zijn keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
9.    In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de gebruiker. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 14:     Aansprakelijkheid

1.    Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
2.    Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de gebruiker alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.    De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4.    Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden en/of de geleverde zaken.
5.    In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde vergoeding indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt.
6.    De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
7.    In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
8.    Indien de gebruiker zijn werkzaamheden en/of de bijbehorende leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is de gebruiker niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten. 
9.    Als de wederpartij zaken voor verdere verwerking beschikbaar stelt, is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de zaken zelf.
10.    De gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
11.    De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
a.    door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het object/de zaken of de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b.    door ondeskundige bewaring (opslag) van het object/de zaken;
c.    door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of voorgeschreven informatie of zaken;
d.    door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e.    doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het object zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker;
f.    door veroudering en/of aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
g.    nadat spoed- of noodreparaties zijn uitgevoerd.
12.    De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
13.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 15:     Betaling bij bedrijven onderling

1.    De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2.    Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3.    Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4.    Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5.    Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6.    Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7.    De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
8.    Ingeval er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal de gebruiker de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de wederpartij alsnog tot betaling dient over te gaan. Ingeval betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom achterwege blijft en de betalingsachterstand 3 termijnen of meer bedraagt, is de gebruiker gerechtigd zijn dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de wederpartij op te schorten totdat volledige betaling is geschied of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld. De gebruiker is in dat geval ook gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Alle schade die de gebruiker hierdoor lijdt is voor rekening van de wederpartij.

Artikel 16:     Betaling bij consumenten

1.    De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen. 
2.    Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 
3.    Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4.    Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de gebruiker de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
5.    De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a.    15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b.    10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c.    5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d.    1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e.    0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
6.    Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de gebruiker het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
7.    Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
8.    Door de consument gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 
9.    Ingeval er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal de gebruiker de consument schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de consument alsnog tot betaling dient over te gaan. Ingeval betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom achterwege blijft en de betalingsachterstand 3 termijnen of meer bedraagt, is de gebruiker gerechtigd zijn dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de consument op te schorten totdat volledige betaling is geschied of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld. De gebruiker is in dat geval ook gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Alle schade die de gebruiker hierdoor lijdt is voor rekening van de consument.

Artikel 17:     Eigendomsvoorbehoud

1.    De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan de gebruiker heeft voldaan. 
2.    De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3.    Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
4.    De wederpartij moet de gebruiker direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
5.    De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker bewaren.
6.    De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7.    Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 18:     Retentierecht

1.    De gebruiker heeft het recht de teruggave van de objecten die de gebruiker voor onderhoud of reparatie onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de periode dat:
a.    de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan deze objecten niet of niet volledig heeft voldaan;
b.    de wederpartij de kosten van eerdere door de gebruiker verrichte werkzaamheden aan de objecten niet of niet volledig heeft betaald;
c.    de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de gebruiker niet of niet volledig heeft betaald.
2.    De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 19:     Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1.    De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a.    in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b.    (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c.    door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d.    onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e.    anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2.    De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 20:     Overmacht

1.    Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.    Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.
3.    Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de gebruiker zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4.    Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Artikel 21:     Annulering, opschorting

1.    Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door de gebruiker gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2.    Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft de gebruiker in ieder geval het recht de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of - bij gebreke daarvan - gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
3.    De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4.    De gebruiker heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5.    Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. De gebruiker mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
6.    Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker vergoeden.

Artikel 22:     Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1.    Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.    Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3.    De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
4.    Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 2 april 2013